Kungsbacka Sportfiske

Kläckrännan

 Sedan cirka 2010 har KSK inte haft möjlighet att förse våra klubbvatten med odlad fisk från externa fiskodlingar. Anledningen till detta är att Länsstyrelsen inte ger tillstånd att sätta ut odlad fisk p.g.a. risken att införa smitta i Rolfsåns och Kungsbackaåns vattensystem, det största hotet i detta sammanhang är fr.a. laxparasiten Gyrodactylus salaris. Klubben disponerar ett antal vatten med inga eller små möjligheter till egen reproduktion. I dessa måste alltså fisk sättas ut om vi skall ha möjlighet att bedriva ett sportfiske. Med detta som bakgrund startade klubben 2012 en egen kläckningsverksamhet med målsättningen att förse våra vatten med fisk odlad på avelsfisk från våra egna sjöar. Då ingen fisk från något annat vattensystem är inblandad har det varit möjligt att få Länsstyrelsens tillstånd för denna verksamhet. Detta tillstånd söks och ges för en säsong i taget.

Fångst av avelsfisk görs vanligen under de två första veckorna i november. Fisken fångas med ryssja eller håv, assisterad av en stark pannlampa. Fisket sker i de lekbäckar som rinner till eller avvattnar ett par av våra klubbvatten. Fisk som står i bäckarna är i allmänhet lekmogna och lätta att krama på rom och mjölke. Det händer att honor är ovilliga att släppa rommen, men efter 1 vecka i sump brukar de släppa villigt, hanarna är aldrig något problem, de släpper alltid mjölke.

Urban Vikenborg
Mobil: 0737 08 73 49
Mail: urbanv1956@gmail.com

 

Filmen Kläckrännan beskriver KSKs arbeten med våra vatten

Efter befruktning placeras rommen i kläcklådor, speciellt tillverkade för ändamålet. Dessa lådor placeras sedan i en kläckränna med lock. Rännan, som är av rostfri plåt, har konstruerats och tillverkats av klubben. Den placeras i en mindre bäck, där sedan naturen får ha sin gång. Ett system av fack och “styrplåtar” ser till att ett långsamt vattenflöde styrs genom rännan och över äggen. Efter 400 “dygnsgrader” kläcks äggen (1 dygnsgrad = 1° C i 24 timmar). Vanligen sker detta under första halvan av april, men är naturligtvis beroende av hur varm/kall vintern varit. Andelen kläckta ägg har varierat mellan ca 65-95% under de säsonger vi bedrivit eget avelfiske och kläckning. Utsättning av ynglen sker när gulesäcken är förbrukad, vanligen efter 2-4 veckor. Vi har inte tillstånd att mata upp ynglen innan utsättning. Det räknas som fiskodling och är omgärdat av en omfattande tillståndsprocess och villkor som inte vår klubb har möjlighet att möta. Under åren har tusentals yngel satts ut i våra sjöar. Att metoden verkligen är framgångsrik bekräftas av fångster av öring av olika åldersklasser i sjöar där ingen naturlig föryngring sker.

Förutom kläckningsverksamheten så arbetar klubben även med anläggande av lek- och uppväxtmiljöer för öring i de bäckar som rinner till eller avvattnar våra sjöar. Genom åren har många ton lekgrus och sten placerats ut i bäckarna. Öringen reagerar snabbt på dessa utökade möjligheter till lek och ett besök vid dessa bäckar under oktober och november ger fina möjlighet att studera öringens lek från första parkett.

Den som tycker att fiskevård verkar intressant och vill göra en insats i klubbens fiskevårdsarbete får gärna höra av sig till oss i
fiskevårdskommitte´n. KSK 
//Urban Vikenborg