Paternoster Cup

Säkerhet & Miljö

Tänk på att ni som deltar i tävlingen är representanter för svenskt sportfiske! Framför därför båtar med respekt för gällande lagar och regler samt med hänsyn till omgivningen så att tävlingen blir en positiv upplevelse för oss och de som vi möter på havet. Detta gäller inte minst när ni befinner er i inomskärsleder!

Rörö · 070-580 81 45

VHF kanaler och sändningstider Stockholm Radio

Sändarens placering

VHF Kanal

Ca räckvidd Nm

Sändningstider

Strömstad

22

25

Trafiklistor + navigationsvarningar:
02.00,  06.00,  10.00,
14.00,  18.00,  22.00

Grebbestad

26

25

Kungshamn

23

23

Uddevalla

84

47

Tjörn

81

26

Kustväder:
(endast 15/6 till 15/8)

Göteborg

24

43

ALLA

16

INTERNATIONELL NÖD-, SÄKERHETS- & ANROPSKANAL

*******************

72

Anmodad passningskanal för alla deltagare i Pater Noster Cup / SM Hav

Sjösäkerhet allmänt

Säkerhet kan aldrig skapas efter en olycka har hänt, säkerhet skapas innan. Syftet med säkerhetsförebyggande åtgärder måste alltid vara att undvika olyckor. Men om olyckan är framme skall den rätta utrustningen och kunskapen finnas för att mildra konsekvenserna av olyckan. Följaktligen se till att rätt utrustning finns ombord, rekommendationer över vilken utrustning som bör finnas ombord finns i Sjöfartsverkets publikation ”Sjötrafikföreskrifter m.m”, en publikation som även den bör finnas ombord.

Flytväst/flytoverall

Tävlingsledningen för PNC har ställt krav på att det för varje deltagare ombord skall finnas flythjälpmedel. Ordet flythjälpmedel innefattar både flytväst och overall. Det måste påpekas att funktionen hos en flytoverall och en flytväst skiljer sig åt, detta gäller även flytvästar inbördes.

En flytoverall är både flythjälp och termiskt skydd i kombination, det måste dock understrykas vad en flytoverall INTE är. En flytoverall är INTE rätande dvs faller du i och slår dig medvetslös vänder overallen dig inte. Overallen är INTE en överlevnadsdräkt, overallen ger dig ett visst termiskt skydd men får absolut inte förväxlas med klassade överlevnadsdräkter.

Flytvästar finns som seglarväst som är ett flythjälpmedel, ej rätande. Flytväst rätar dig men är mycket klumpig att bära. Uppblåsbar flytväst mycket smidig och säker, västen är rätande. OBS viktigt att remmen runt livet är ordentligt åtdragen, annars riskerar man att huvudet blir hängande i västen, känslan av att bli strypt är stor. BÄR ALLTID FLYTHJÄLPMEDEL, en bra kombination är uppblåsbar väst utanpå en flytoverall.

Nödraket / Handbloss

Tag fram och läs på dina nödraketer eller handbloss hur de skall hanteras. Observera särskilt risken med bränn-skador om handblosset hålls fel. Och inget okynnesanvändade av dessa, det är straffbart!!

  • Nödraket används för att påkalla hjälp på stora avstånd
  • Nödbloss används i sikte av annat fartyg

Nykterhet

Tävlingsledningen vill trycka på nykterheten, den som är onykter under tävling riskerar diskvalificering. Detta kan drabba hela laget.

SJÖLAGEN SÄGER (1994:1009, 20 kap)

4 § Den som framför ett fartyg, som med motordrift kan framföras med en hastighet om minst femton knop eller som har ett skrov med en största längd av minst tio meter, efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i så stor mängd att alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgår till minst 0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram per liter i utandningsluften, döms för sjöfylleri till böter eller fängelse i högst sex månader. Det som föreskrivs om den som framför ett fartyg gäller även den som i övrigt på ett sådant fartyg fullgör en uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss.

För sjöfylleri döms också den som framför ett fartyg eller i övrigt på ett fartyg fullgör en uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss och då är så påverkad av alkoholhaltiga drycker eller något annat medel att det kan antas att han eller hon inte kan utföra uppgiften på ett betryggande sätt. Lag (2010:297).

 

5 § Är ett brott som avses i 4 § att anse som grovt, döms för grovt sjöfylleri till fängelse i högst två år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om

  1. gärningsmannen har haft en alkoholkoncentration som uppgått till minst 1,0 promille i blodet eller 0,50 milligram per liter i utandningsluften,
  2. gärningsmannen annars har varit avsevärt påverkad av alkohol eller något annat medel,
  3. den uppgift som gärningsmannen haft att fullgöra har varit särskilt krävande med hänsyn till fartygets egenskaper eller andra omständigheter, eller
  4. framförandet av fartyget har inneburit en påtaglig fara för säkerheten till sjöss. Lag (2010:297).

Miljö

Havet är ingen gigantisk soptunna! Tag vara på allt skräp, släng ingenting överbord, var försiktig vid bunkring så att risken för spill minimeras. Detta borde vara en självklarhet för alla och vi vill även påminna om att det även gäller i hamnområdet. Vi är gäster i Mollösund och vill vara välkomna tillbaka till det vackra fiskarsamhället.

Att hålla rent efter sig innebär även att ta vara på fiskrens och överblivet agn. Det får absolut inte slängas rens i hamnbassängen!