Klubbvatten

Kungsbackaån

Kungsbackaån/Lindomeåns längd är cirka 20 km. Från dess nedre Källsjö V. Insjön till utloppet längst in i Kungsbacka-fjorden är fallhöjden 57 m. Ån rinner i huvudsak fram i ett jordbrukslandskap samt genom tätorterna Lindome och Kungsbacka.

Ån rinner mestadels långsamt, vid Ålgårdsbacka ner mot Hällesåker, vid Lindome centrum och vid Alafors finns större områden med hårdare strömmande vatten. Under medeltiden lär munkar från Ås kloster ha drivit kvarnrörelse och laxfiske vid Alafors.

Fasta laxfisken fanns i ån fram till 1940-talet. På grund av förorening och utsläpp drabbades ån av omfattande fiskdöd på 1950-talet. Under 1960-talet dog åns laxbestånd ut helt. En rest av havsöring-beståndet överlevde i några mindre biflöden.

Hösten 1983 startade kalkningen av Kungsbackaåns vattensystem. Huvudsyftet med kalkningen är att återskapa livskraftiga bestånd av lax och havsöring. Under åren 1984-86 planterades över 19000 havsöringsungar ut i ån och dess biflöden.

1985 gjordes utsättningar av utvandringsfärdiga laxungar. 1988 bildades Kungsbackaåns fiskevårdsområdesförening för Hallands delen av Kungsbackaån och Lillån. Föreningen arbetar aktivt för att förbättra fisket i ån, lek och uppväxtområden restaureras och nya anläggs. Trädridåer planteras för att hindra igenväxtning och erosion av åbrinkerna. Under 1990 utvidgades nätfredningsområdet utanför åmynningen.

Ovannämnda åtgärder har redan givit bra resultat, ån är nu ett av Hallands bästa havsöringsvatten, laxbeståndet ökar starkt. 1993 fångades över 50 laxar på söp i ån, gäddor upp till 10 kg fångas årligen, i ån finns även storvuxen aborre. Övriga fiskarter: ål, sik, skrubba samt vitfisk som färna brax, mört mm.

FISKEBESTÄMMELSER

 • Fiskekort erfordras för fiske i av fiskevårdsområdet upplåtna vatten.
 • Fiske får endast bedrivas från land.
 • Endast ett spö per fiskare.
 • Högst 3 laxfiskar får tagas upp per dag.
 • Minimimått enlig lag.
 • Utlekt lax (besa) skall återutsättas.
 • Tomtmark får ej beträdas, ej hellre fält med växande gröda. Vid vattnet uppsatta skyltar skall respekteras.
 • Fiskare är skyldig att vid anfordran av fisketillsynsman eller markägare uppvisa fiskekort, fångst och redskap.
 • Fiskerapport skall insändas till fiskevårdsområdesföreningen eller inlämnas till kortförsäljaren senast 31 oktober.

Mete med agn är på sträcka 1 tillåtet 1 april – 31 december ev. lax eller öring som fångas efter 30 september ska omedelbart återutsättas. Spinn, haspel, flugfiske samt mete på övriga sträckor tillåtet 1 april – 30 september.

ATT TÄNKA PÅ

 • Under våren kan det finnas mycket havsöring under minimimåttet i ån, får du någon, lossa den försiktigt med fuktad hand och återutsätt den genast.
 • Det kan finnas boskap på bete längs ån, var varsam vid passage av stängsel och grindar så att djur ej kommer ut. Kör ej på privata vägar utan tillstånd.
 • Skräpa inte ner, ta med förpackningar, förbrukade nylonlinor mm hem.
 • Det kommer an på dig om vi ska ha ett fortsatt gott förhållande till de markägare som upplåter sina vatten till sportfiskare.