Klubbvatten

Kungsbackaån

Kungsbackaåns längd är cirka 20 km. Från dess nedre Källsjö V. Ingsjön till utloppet längst in i Kungsbackafjorden är fallhöjden 57 m. Ån rinner i huvudsak fram i ett jordbrukslandskap samt genom tätorterna Lindome och Kungsbacka.

Ån rinner mestadels långsamt. Vid Ålgårdsbacka ner mot Hällesåker, vid Lindome centrum och vid Alafors finns dock större områden med hårdare strömmande vatten. Under medeltiden lär munkar från Ås kloster ha drivit kvarnrörelse och laxfiske vid Alafors.

Fasta laxfisken fanns i ån fram till 1940-talet. På grund av förorening och utsläpp drabbades ån av omfattande fiskdöd på 1950-talet. Under 1960-talet dog åns laxbestånd ut helt. En rest av havsöringsbeståndet överlevde i några mindre biflöden.

Hösten 1983 startade kalkningen av Kungsbackaåns vattensystem. Huvudsyftet med kalkningen är att motverka försurningens skadliga inverkan på djurlivet och att återskapa livskraftiga bestånd av lax och havsöring.

Under åren 1984-86 planterades över 19 000 havsöringsungar ut i ån och dess biflöden. 1985 gjordes utsättningar av utvandringsfärdiga laxungar.

1988 bildades Kungsbackaåns fiskevårdsområdesförening för Hallandsdelen av Kungsbackaån och Lillån. Föreningen arbetar aktivt för att förbättra fisket i ån. Lek- och uppväxtområden restaureras och nya anläggs. Trädridåer planteras för att hindra igenväxning och erosion av åbrinkarna. Under 1990 utvidgades nätfredningsområdet utanför åmynningen och idag är ännu fler områden skyddade från mängdfångande redskap.

Ovannämnda åtgärder har redan givit bra resultat. Kungsbackaån är nu ett bra havsöringsvatten och även lax fångas. 1993 fångades över 50 laxar på spö i ån. Gäddor över 10 kilo har fångats. Ån är dock kanske allra mest känd för sin storvuxna abborre. Bland övriga fiskarter kan nämnas ål (fredad), sik, skrubbskädda, mört och id.

FISKEBESTÄMMELSER

 • Fiskekort erfordras för fiske i av fiskevårdsområdet upplåtet vatten.
 • Fiske får endast bedrivas från land.
 • Endast ett spö per fiskare.
 • Högst 3 laxfiskar får tagas upp per dag.
 • Minimimått enligt lag.
 • Utlekt lax (besa) ska återutsättas.
 • Tomtmark får ej beträdas, ej heller fält med växande gröda. Vid vattnet uppsatta skyltar ska respekteras.
 • Fiskare är skyldig att vid anfordran av fisketillsynsman eller markägare uppvisa fiskekort, fångst och redskap.
 • Fiskerapport ska insändas till fiskevårdsområdesföreningen eller inlämnas till kortförsäljaren senast 31 oktober.

  Mete med agn är på sträcka 1 tillåtet 1 april – 31 december. Ev. lax eller öring som fångas efter 30 september ska omedelbart återutsättas. Spinn, haspel, flugfiske samt mete på övriga sträckor tillåtet 1 april – 30 september.

ATT TÄNKA PÅ

 • Under våren kan det finnas mycket havsöring som både är utlekt och under minimimåttet. Återutsätt sådan fisk omedelbart och försiktigt med fuktad hand med så lite luftexponering som möjligt.
 • Det kan finnas boskap på bete längs ån, var varsam vid passage av stängsel och grindar så att djur ej kommer ut. Kör ej på privata vägar utan tillstånd.
 • Skräpa inte ner, ta med förpackningar, förbrukade nylonlinor mm. hem.
 • Det kommer an på dig om vi ska ha ett fortsatt gott förhållande till de markägare som upplåter sina vatten till sportfiskare.