Klubbvatten

Tagsjön

Vattenintendent: Kungsbacka Sportfiskeklubb

Detta är en skogssjö av samma storlek som Äntasjön. I Tagsjön säljs det också fiskekort och vi får därför inte ha med gästfiskare. Från början sattes det ut regnbåge och öring i sjön, men den fisk som idag finns är abborre och gädda.

Om du väljer att fiska i Tagsjön, så är den östra sidan lämpligast. Stranden är långgrund och mängden vass är mindre på denna sida. Observera att den sydligaste delen av sjön inte ingår i fisket!

Regler för våra klubbvatten
Medtag alltid ditt medlemskort. Vid fiske i klubbens vatten ska medlem vid anfordran av fisketillsynsperson, markägare eller annan klubbmedlem kunna legitimera sig och är för detta ändamål skyldig att uppvisa medlemskort för gällande år. Som medlem har du rätt att be andra fiskare vid sjön att legitimera sig. Vid bilkörning på enskilda vägar ska klub­bens bil­märke vara väl synligt i bilen.

Samtliga arrendegivare äger rätt att fiska på sina vatten.

Under besök vid något av klubbens vatten får inget skräp efterlämnas. Om tältning före­kommer måste platsen vid avfärd lämnas i samma skick som vid ankomsten. Sträng­aste varsamhet med eld ska alltid iakttagas. Allt fiske med nätredskap, undantagna sådana som är avsedda för fiskevård, är förbjudet i klubbens vatten.

Undantagsvis kan medlem, efter anmälan till någon i styrelsen, tillåta en icke medlem att i egen närvaro fiska i klubbens egna vatten efter gällande bestämmel­ser. Denne gästfiskares fångade fisk räknas till respektive medlems fångstkvot. I klubbens egna vatten är det tillåtet att behålla högst två öringar per dag.