Klubbvatten

Skållesjön

Skållesjön

Vattenintendent: Johnny Jonsson, 0763–112857

Detta är en ganska stor skogssjö där vi är faddrar och det också säljs fiskekort. Här får vi inte ha med gästfiskare. Sjön har ett bestånd självreproducerande öring. Kungsbacka Sportfiskeklubb har vid flera tillfällen utfört biotopvård i sjöns bäckar för att förbättra lekmöjligheterna för öringen. KSK har även utfört kläckningsprojekt i sjöns bäckar. Skållesjön innehåller inga andra fiskarter eftersom den har varit kraftigt försurad.

Sjön är lättfiskad och är väl lämpad för flugfiske. Fisken är ganska vakvillig och det har tagits öring på över två kilo på torrfluga i sjön. Det går lätt att vada då stränderna och botten till stor del består av berg och sand.

Allt fiske från båt och flytring är förbjudet. Observera att inget fiske får be­drivas i den vik som ligger längst bort i den sydvästra delen av sjön.

Det är lätt att ta sig till sjön antingen via Rigortorpet eller via Hällingsjövägen. Från Hällingsjövägen kan man ta sig nästan ända ner till sjön med bil. Observera dock, att vägsträckan från Hällingsjövägen och ned till sjön är enskild väg, vilket innebär att klubbens märke ska vara anbringat på bilens bakruta.

Högst två öringar får behållas per dag. Minimimått för öring är 35 cm. Tillåtna fiskemetoder är spinn, fluga och pimpel. Mete är förbjudet.

Regler för våra klubbvatten
Medtag alltid ditt medlemskort. Vid fiske i klubbens vatten ska medlem vid anfordran av fisketillsynsperson, markägare eller annan klubbmedlem kunna legitimera sig och är för detta ändamål skyldig att uppvisa medlemskort för gällande år. Som medlem har du rätt att be andra fiskare vid sjön att legitimera sig. Vid bilkörning på enskilda vägar ska klub­bens bil­märke vara väl synligt i bilen.

Samtliga arrendegivare äger rätt att fiska på sina vatten.

Under besök vid något av klubbens vatten får inget skräp efterlämnas. Om tältning före­kommer måste platsen vid avfärd lämnas i samma skick som vid ankomsten. Sträng­aste varsamhet med eld ska alltid iakttagas. Allt fiske med nätredskap, undantagna sådana som är avsedda för fiskevård, är förbjudet i klubbens vatten.

Undantagsvis kan medlem, efter anmälan till någon i styrelsen, tillåta en icke medlem att i egen närvaro fiska i klubbens egna vatten efter gällande bestämmel­ser. Denne gästfiskares fångade fisk räknas till respektive medlems fångstkvot. I klubbens egna vatten är det tillåtet att behålla högst två öringar per dag.

 

Det är viktigt för oss att ni registrerar ert besök här på fångstrapport samt ev. fångst, allt för att kunna få lite statistik och se sjöns välmående.