Klubbvatten

Stora Hålevatten

Vattenintendent: Johnny Jonsson, 0763–112857

Stora Hålevatten ligger strax nordost Skållesjön. I den här sjön är endast flugfiske tillåtet. Flytring får användas. På vintern är även pimpelfiske tillåtet.Högst två öringar får behållas per dag. Minimimått för öring är 35 cm.Om du parkerar vid den lilla vändplatsen i slutet av vägen vid Skållesjöns nordöstra hörn, så måste du säkerställa att timmerbilar kan svänga runt vid vändplatsen.

 

Regler för våra klubbvatten
Medtag alltid ditt medlemskort. Vid fiske i klubbens vatten ska medlem vid anfordran av fisketillsynsperson, markägare eller annan klubbmedlem kunna legitimera sig och är för detta ändamål skyldig att uppvisa medlemskort för gällande år. Som medlem har du rätt att be andra fiskare vid sjön att legitimera sig. Vid bilkörning på enskilda vägar ska klub­bens bil­märke vara väl synligt i bilen.

Samtliga arrendegivare äger rätt att fiska på sina vatten.

Under besök vid något av klubbens vatten får inget skräp efterlämnas. Om tältning före­kommer måste platsen vid avfärd lämnas i samma skick som vid ankomsten. Sträng­aste varsamhet med eld ska alltid iakttagas. Allt fiske med nätredskap, undantagna sådana som är avsedda för fiskevård, är förbjudet i klubbens vatten.

Undantagsvis kan medlem, efter anmälan till någon i styrelsen, tillåta en icke medlem att i egen närvaro fiska i klubbens egna vatten efter gällande bestämmel­ser. Denne gästfiskares fångade fisk räknas till respektive medlems fångstkvot. I klubbens egna vatten är det tillåtet att behålla högst två öringar per dag.