Klubbvatten

Söndre Hålsjö

Vattenintendent: Johnny Jonsson, 0763–112857

Detta är en ganska liten skogs­sjö där vi tidigare har planterat in öring och där vi fortfarande planterar ut egenkläckta öringyngel. Fiske får endast ske i sydöstra halvan av sjön, se karta.

Högst två öringar får behållas per dag. Minimimåttet är 35 cm. Tillåtna fiskemetoder är spinn, fluga och pimpel. Vid spinnfiske är endast enkelkrok av mindre storlek tillåten. Mete är förbjudet.

Sjöns stränder består av både myr och skogsmark. Det är ganska djupt ända in till land och botten består för det mesta av dy. Det är därför inte lämpligt att vada i sjön, men fisken går ibland alldeles intill land.

Att flugfiska i sjön går alldeles utmärkt även om det kan vara besvärligt på sina håll eftersom skogen går ända ned till sjökanten. Flytring får användas, men fiske från båt är inte tillåtet.

Allt fiske är förbjudet under den generella älgjakten!

Regler för våra klubbvatten
Medtag alltid ditt medlemskort. Vid fiske i klubbens vatten ska medlem vid anfordran av fisketillsynsperson, markägare eller annan klubbmedlem kunna legitimera sig och är för detta ändamål skyldig att uppvisa medlemskort för gällande år. Som medlem har du rätt att be andra fiskare vid sjön att legitimera sig. Vid bilkörning på enskilda vägar ska klub­bens bil­märke vara väl synligt i bilen.

Samtliga arrendegivare äger rätt att fiska på sina vatten.

Under besök vid något av klubbens vatten får inget skräp efterlämnas. Om tältning före­kommer måste platsen vid avfärd lämnas i samma skick som vid ankomsten. Sträng­aste varsamhet med eld ska alltid iakttagas. Allt fiske med nätredskap, undantagna sådana som är avsedda för fiskevård, är förbjudet i klubbens vatten.

Undantagsvis kan medlem, efter anmälan till någon i styrelsen, tillåta en icke medlem att i egen närvaro fiska i klubbens egna vatten efter gällande bestämmel­ser. Denne gästfiskares fångade fisk räknas till respektive medlems fångstkvot. I klubbens egna vatten är det tillåtet att behålla högst två öringar per dag.